Ξεκίνησε, πριν από δυο μέρες, στο Sharm el Sheikh στην Αίγυπτο η 14η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (COP14) στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Η Σύμβαση αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς παρέχει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της φύσης.

Το 2010, τα κράτη αποφάσισαν την υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου και είκοσι στόχων (στόχοι Aichi) για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020 με όραμα τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών μέχρι το 2050 για έναν υγιή πλανήτη με οφέλη για όλους τους ανθρώπους. Παρά τις προσπάθειες σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ο ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας αυξάνεται και φυσικοί οικότοποι και είδη συνεχίζουν να απειλούνται, με σοβαρές συνέπειες για τα οικοσυστήματα και τα οφέλη που αυτά παρέχουν στους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες.

Επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν την κύρια αιτία για την 6η μαζική εξαφάνιση ειδών η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η φετινή έκθεση Living Planet «Ζωντανός πλανήτης 2018» (Living Planet Report 2018) του WWF και της Ζωολογικής Εταιρίας του Λονδίνου (ZSL-Zoological Society of London), αποκαλύπτει την καταστροφική επίδραση του ανθρώπου στον πλανήτη, τις σημαντικές μειώσεις των ειδών και την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων στα οποία στηριζόμαστε για την επιβίωσή μας. Βρισκόμαστε συνεπώς σε μια κρίσιμη περίοδο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που απαιτεί άμεση και επείγουσα δράση.

Γιατί είναι σημαντική η διάσκεψη στην Αίγυπτο

Οι στόχοι Aichi και το στρατηγικό πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα έχουν χρονικό όριο το 2020. Με λιγότερο από δυο χρόνια μέχρι την προθεσμία αυτή, είναι πολύ πιθανό ότι ορισμένοι κρίσιμοι στόχοι δεν θα επιτευχθούν. Συνεπώς, η τρέχουσα Διάσκεψη στην Αίγυπτο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να τεθούν οι βάσεις και να δοθούν κατευθύνσεις για την προετοιμασία του παγκόσμιου στρατηγικού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020. Οι αποφάσεις για το πλαίσιο αυτό θα ληφθούν στην 15η Διάσκεψη των μερών το 2020 στο Πεκίνο.

Η Διάσκεψη έχει δύο κομβικούς σκοπούς προκειμένου να συντελέσει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα:

  • Να ενισχυθούν οι δεσμεύσεις των κρατών για την εντατικοποίηση των δράσεων και μέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας έως το 2020 προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων Aichi, στην αναστροφή της τάσης απώλειας της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού.
  • Να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμόρφωση μιας ανοιχτής, διαφανούς, συμμετοχικής και ευρείας διαδικασίας η οποία θα αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης και αναστροφής της απώλειας της φύσης έως το 2030 και θα ανοίγει το δρόμο για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας φιλόδοξης νέας συμφωνίας για τη φύση και τον άνθρωπο μετά το 2020.

Ήδη από τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις, διακηρύξεις (π.χ. την Αφρικανική Υπουργική Διακήρυξη για τη βιοποικιλότητα στις 13 Νοεμβρίου) και πρωτοβουλίες  (π.χ. την πρωτοβουλία της Γραμματείας της Σύμβασης μαζί με τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου και της Κίνα για το Sharm El Sheikh to Beijing Action Agenda for Nature and People), διαφαίνεται ότι το κλίμα είναι πρόσφορο και ότι η διεθνής κοινότητα και τα κράτη έχουν κατανοήσει ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δρομολογηθεί μια αποτελεσματική διαδικασία για την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου στρατηγικού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα το 2020. Είναι σημαντικό οι προθέσεις αυτές να μετατραπούν σε σαφείς δεσμεύσεις και αποφάσεις στην COP14 και σε αποτελεσματικά μέτρα και δράσεις τα επόμενα χρόνια προκειμένου να σταματήσει και να αναστραφεί η απώλεια της βιοποικιλότητας και να αρχίσει η ανάκαμψη της φύσης προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη.Σχόλια