ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: Μια νομική ανάλυση, Αθήνα 2017
Οδηγός για πολίτες: Οι υγρότοποι στο νησί μου, Αθήνα 2017
Το Δάσος: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση (Ολόκληρο το βιβλίο)
Κεφάλαια:
Η Ελλάδα τότε και τώρα. Διαχρονική χαρτογράφηση των καλύψεων γης 1987-2007, Αθήνα 2012
Τα Μεσογειακά Δάση απέναντι στην Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή, Αθήνα 2010
The Dadia – Leefkimi-Soufli Forest National park, Greece: Biodiversity, Management and Conservation, 2010
Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Προβλήματα & Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Νερού, Αθήνα 2010
Οδηγός για το περιβάλλον: Αέρας και ατμοσφαιρική ρύπανση, Αθήνα 2010
Οδηγός για το περιβάλλον: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Αθήνα 2010
Οδηγός για το περιβάλλον: Τουρισμός & Περιβάλλον, Αθήνα 2010
Οδηγός για το περιβάλλον: Οργάνωση και λειτουργία περιβαλλοντικών οργανώσεων, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Διαχείριση Απορριμμάτων, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Νομικός Οδηγός, Αθήνα 2009
Απογραφή των υγρότοπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές, 2007
Οι Υγρότοποι του Αιγαίου, Αθήνα 2006
Μέθοδοι Διαχείρισης του Οικοτουρισμού και του Τουρισμού σε Προστατευόμενες Περιοχές, Αθήνα 2003
Σχεδιασμός Δράσεων Πιλοτικού Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού, Αθήνα 2001
Χρηματοδότηση των Περιοχών Natura 2000, Τεχνικός Οδηγός (στα αγγλικά):