Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν αναντικατάστατο φυσικό κεφάλαιο εθνικής σημασίας. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και διαχείρισής  τους αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών στη χώρα μας. 

© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς

Στο πλαίσιο του διαλόγου που ξεκίνησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ημερίδα-διαβούλευση στις 9 Οκτωβρίου με θέμα «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Παρόν και Μέλλον», δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν τις προτάσεις τους με σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και στην αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων. Στις θέσεις τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προκρίνουν την ανάγκη για στιβαρό κεντρικό συντονισμό από το ΥΠΕΝ και την στήριξη και ενίσχυση των φορέων διαχείρισης ως το πιο ρεαλιστικό σχήμα για τη διοίκηση και διακυβέρνηση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. 

Πιο αναλυτικά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ΚΑΛΛΙΣΤΩ - Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, MEDASSET και WWF Ελλάς τόνισαν τα εξής κύρια σημεία:

  • Η διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών αποτελεί βασική ευθύνη του κράτους και απαιτεί στιβαρό κεντρικό συντονισμό από το ΥΠΕΝ. Η οριζόντια ανάθεση της διαχείρισης σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν συνάδει με τη συνταγματική υποχρέωση του κράτους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Oι φορείς διαχείρισης αποτελούν ένα ρεαλιστικό και καινοτόμο σχήμα διακυβέρνησης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών που ενσωματώνει διεθνείς ενδεδειγμένες πρακτικές και προσφέρει ένα δυναμικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών.
  • Mέσω της εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των αρμόδιων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων, διευκολύνεται ο διάλογος, η επίτευξη συναινέσεων, ο συντονισμός και οι συνέργειες μεταξύ των φορέων αυτών και της τοπικής κοινωνίας με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενοποιημένου συστήματος για τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων.
  • Από τη σύστασή τους έως σήμερα, οι φορείς διαχείρισης έχουν συμβάλει σημαντικά και ουσιαστικά - παρά τα όποια προβλήματα και το ανεπαρκές θεσμικό και νομικό πλαίσιο - στην προστασία και διατήρηση των προστατευτέων ειδών και οικοτόπων και της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. 
  • Ωστόσο, ο θεσμός των φορέων διαχείρισης χρήζει βελτιώσεων, τόσο θεσμικών - ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές τους με σημαντικό στοιχείο την ενίσχυση της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών - όσο και πρακτικών σχετικά με τη χρηματοδότηση και στελέχωσή τους, προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους και να επιτευχθεί η προστασία και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων.

Δείτε εδώ το αναλυτικό κείμενο των προτάσεων. 

Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.